Regulamin Obiektu Stegna Forest

Data przyjazdu
Data wyjazdu

Integralny załącznik do REGULAMINU REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW

NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS z dnia 24.02.2021 roku /DLA OBIEKTU STEGNA FOREST/

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBIEKTU 82-103 Stegna, ul. Grunwaldzka 1 E

I.POSTANOWIENIA  OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin budynku Apartamentowego obowiązuje wszystkie osoby przebywające w budynku położonym w 82-103 Stegna przy ulicy Grunwaldzka 1E oraz przebywające na terenie nieruchomości,  na której przedmiotowy budynek jest posadowiony.
W związku z powyższym do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są w szczególności Klienci - najemcy krótkoterminowi / użytkownicy lokali, goście oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie tej nieruchomości i budynku.
2. Najemcy krótkoterminowi lokali (Klienci), obsługiwani przez Operatora zajmującego się krótkoterminowym najmem lokali są zobowiązani niezwłocznie po przejęciu kluczy zapoznać się z treścią regulaminu. 

II. OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI  I BUDYNKU 
1. Osoby korzystające z lokali i budynku  obowiązane są dbać o lokale/apartamenty w których przebywają,  budynek / części wspólne, a także ich otoczenie / zieleń, elementy małej architektury / jak również dobra stanowiące własność osób trzecich oraz chronić je przed dewastacją i zniszczeniem.
2. Najemcy oraz osoby w tym lokalu przebywające obowiązane są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów higieniczno-sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych, jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, centralnego  ogrzewania oraz niniejszego regulaminu.
3. Koszty szkód wyrządzone w lokalach i urządzeniach części wspólnej nieruchomości jak i na terenie bezpośrednio  przyległym – ponosić będą sprawcy szkód. W przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Operatora,  zobowiązany do jej naprawienia  pokrywa jej koszty na pierwsze wezwanie Operatora.
4. Koszty szkód wyrządzonych w majątku osób trzecich, w szczególności pojazdów zaparkowanych na terenie osiedla, ponosić będą sprawczy szkód.
5.  Za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci konsekwencje ponoszą ich  rodzice bądź prawni opiekunowie. 
6. Najemcy  lokali obowiązani są na każde żądanie Operatora udostępnić lokal w celu dokonania czynności związanych z przeglądami technicznymi, naprawą, konserwacją lub remontem urządzeń w lokalu. Czynności te mogą być wykonywane tylko w obecności osoby dorosłej zajmującej dany lokal lub osoby upoważnionej przez właściciela lokalu.
7. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych przypadków należy je natychmiast zgłosić Operatorowi, 
a  w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby: straż pożarną, pogotowie ratunkowe,  policję,  pogotowie  gazowe, pogotowie  wodno-kanalizacyjne.

8.  Klient jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją lokali oraz części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
9. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem,
a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, parkingu, placów zabaw, sali zabaw.

10.  W budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
11. Klient nie może, bez zgody zarządcy obiektu, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w apartamencie/budynku.W przypadku niepoinformowania Zarządcy o takim zamiarze Zarządca ma prawo podjąć decyzję
o wykwaterowaniu Klienta. W tym przypadku środki wpłacone przez Klienta nie ulegają zwrotowi.

12. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcę obiektu o powstałych uszkodzeniach w apartamencie/obiekcie, bądź w jego wyposażeniu lub niekompletności akcesoriów
w lokalu.

13. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające
z Klientem w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód
i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.

14. Jeżeli sprawcą będzie Klient bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca obiektu ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę Klient lub żądając zadość uczynienia w gotówce za pokrycie szkód i strat materialnych.
15.Apartament/lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.
16. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. W godzinach od 22.00 wieczorem do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach zabrania się używać jakichkolwiek urządzeń mogących zakłócić ciszę i spokój Najemców / Klientów innych lokali.
2. Najemcy i inni użytkownicy obiektu, oprócz normalnej dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej pomocy i niezakłócania spokoju innych użytkowników.
3. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady, do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać ich otoczenia, budynku  oraz  posesji.
4. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych na parkingu zewnętrznym oraz w podziemnej hali garażowej. Ustawienie pojazdów na terenie nieruchomości niezgodnie z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudniać poruszanie się pojazdów specjalnych jest zabronione i będzie skutkować odholowaniem pojazdu na koszt Najemcy / Klienta lub jego posiadacza na parking policyjny.
5. Na terenie Obiektu znajdują się wytyczone miejsca postojowe naziemne oraz w hali garażowej, w liczbie odpowiadającej 1 stanowisku parkingowemu, przypadającemu na 1 lokal apartamentowy.
6. Dostęp na teren Obiektu jest zapewniony przez furtki. Przy ruchu pieszym należy przekraczać granicę nieruchomości korzystając z furtek. Automatyczna brama wjazdowa służy wyłącznie do obsługi ruchu pojazdów mechanicznych i nie należy jej wykorzystywać do innych celów.
7. Teren wokół budynku pełni funkcję ciągu pieszo-jezdnego i nie jest miejscem przeznaczonym do zabaw dla dzieci. Mając powyższe na uwadze - ze względów bezpieczeństwa - dzieci nie powinny przebywać na terenie nieruchomości bez nadzoru dorosłych.
8. Z zewnętrznego placu zabaw, wewnętrznej bawialni oraz z siłowni zewnętrznej można korzystać wyłącznie
w wyznaczonych godzinach oraz pod opieką osób dorosłych.

9. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie innych szkodliwych używek w przestrzeni nieruchomości i obiektu jest surowo zabronione. Palenie tytoniu jest również zabronione na balkonach
w sytuacji, kiedy dym tytoniowy może przedostawać się do innych lokali mieszkalnych i stanowić uciążliwość dla ich użytkowników.

10. Zabrania się przechowywania na klatach schodowych, korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych jakichkolwiek przedmiotów będących własnością poszczególnych Najemców. Wyjątek stanowią wózki inwalidzkie i wózki dziecięce, pod warunkiem, że nie utrudniają one normalnej komunikacji w budynku.
11. Zabrania się używania na balkonach, ciągach pieszo-jednych i miejscach parkingowych: grilli, opiekaczy, wędzarni czy innych urządzeń, których eksploatacja jest związana z emisją dymu. Tak samo zakazuje się używania tych urządzeń w częściach wspólnych budynku i na nieruchomości wspólnej, poza miejscami do tego wyznaczonymi,
12. Zabrania się przyjmowania Klientów ze zwierzętami,
13.Zabrania się rozpalania przez klientów grilli i ognisk na terenie Obiektu, w szczególności na balkonach lub tarasach,
14. Zabrania się palenia tytoniu na terenie całego Budynku za wyjątkiem balkonów i loggii,
15. Udostępnione miejsca postojowe naziemne i w hali garażowej na terenie Obiektu nie są parkingiem strzeżonym, Operator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz a mienie znajdujące się wewnątrz ich.
16. Najemcy i inni użytkownicy Obiektu zachowując się agresywnie, zakłócając w sposób rażący spokój pozostałych mieszkańców w Obiekcie oraz nie stosujący się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie mogą zostać wykwaterowani. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot kaucji oraz pozostałej kwoty za wynajem lokalu za wykorzystany okres.

Integralny załącznik do REGULAMINU REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW NCNK z dnia 24.02.2021 roku

IV. REGULAMIN – SALI ZABAW            K I D S   P L A Y                                      

1. Sala Zabaw  KIDS PLAY znajduje się na kondygnacji -1 budynku i czynna jest codziennie w godzinach
10-18. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, nakazy i zakazy związane z COVID-19 Sala może być wyłączona.
2. Sala Zabaw KIDS PLAY przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat.
3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
5. Koszt zabawy uwzględniony jest w wynajmie lokalu mieszkalno-apartamentowego Stegna Forest.
6. Wstęp do Sali zabaw  jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
7. W Sali Zabaw Dzieci przebywają, bez względu na porę roku, wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty.
8. W Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny i nie krępujący ruchów Dziecka.
9. Przed wejściem do Sali Zabaw, Dzieci oraz Rodzice/Opiekunowie winni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki itp.).

10. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.

11. Dzieci do lat 3 mogą bawić się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka”, a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów
12. Zabrania się:

  • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające
  • nieprawidłowego zjeżdżania (np. głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni
  • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni
  • popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw i skakania do basenu z piłeczkami
  • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
  • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami
  • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających

13. W przypadku doznania, podczas korzystania z Sali Zabaw, urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
14. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pod ich opieką.
15. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, Operator nie odpowiada. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.

OPERATOR OBIEKTU

Wykaz usług dodatkowych dodatkowo płatnych i bezpłatnych (ceny brutto) oferowanych w Obiekcie Apartamenty Stegna Forest, ul. Grunwaldzka 1 E, 82-103 Stegna

                                                                                                                                                                     

Oferujemy dla Klientów Obiektu odpłatną wypożyczalnię rowerów rekreacyjnych (w cenie najmu zawarte są: kask, foteliki dla dzieci, blokady antykradzieżowe)

- wynajem roweru do 3 godzin – 30 zł brutto,

- wynajem roweru 8 godzin – 60 zł brutto,

 

Zapewnienie Klientom możliwości udostępnienia na życzenie:

- wanienki kąpielowej, nocnika, podestu dziecięcego – bezpłatnie

- krzesełka dziecięcego do karmienia – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- łóżeczka dziecięcego turystycznego z pościelą – 20 zł brutto / doba

- leżaka plażowego – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- parawanu plażowego – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- wypożyczenie kijków do nordic walking - bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- udostępnienie łóżka turystycznego dla osoby dorosłej – 30 zł brutto / doba

- udostępnienie żelazka z deską do prasowania – bezpłatnie

- usługi dodatkowej wymiany pościeli – 20 zł

- usługi dodatkowej wymiany ręczników – 15 zł / komplet ręczników dla 1 osoby

(1 szt. mały i 1 szt. duży oraz jedna stopka na Lokal),

- dodatkowego sprzątania Lokalu wraz z wymianą pościeli i ręczników - 120 zł / 2 pokoje, 150 zł / 3 pokoje

- wczesny check-out (wykwaterowanie przed godz. 8.00) – 50 zł

- późny check-in (zakwaterowanie po godz. 20.00) – 50 zł

- opłata za zdanie lokalu w stanie znacznie odbiegającym od zastanego – 120 zł

- opłata za dodatkowe Miejsce Postojowe na Terenie Zewnętrznym – 20 zł / doba,

- opłata za dodatkowe Miejsce Parkingowe w hali garażowej – 30 zł / doba

- opłata za zgubienie kluczy wraz z pilotem do lokalu - 400 zł

                      

                                                                                                                                           OPERATOR OBIEKTU

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

 

 

przewodnik po okolicy