Regulamin rezerwacji i wynajmu

Data przyjazdu
Data wyjazdu

 

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH/APARTAMENTÓW 
NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH z dnia 01.03.2022 roku.
                 
I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki na jakich dokonywany jest krótkoterminowy najem Apartamentów prezentowanych na witrynach: www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl, zasady dokonywania rezerwacji Apartamentów, zameldowania i wymeldowania z Apartamentu, pobytu w najętych Apartamentach.
 2. Dokonanie rezerwacji Apartamentu on-line (m.in. za pośrednictwem witryn internetowych wymienionych w ust. 1 powyżej, booking.com itp.) lub przez wiadomość e-mail lub telefonicznie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacją postanowień Regulaminu. Regulamin dostępny jest między innymi na witrynach internetowych wskazanych w ustępie 1 powyżej.
 3. Zawarcie umowy o krótkoterminowy najem Apartamentu następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji Klienta przez Operatora oraz wpłacie na rzecz Operatora przez Klienta kwoty wskazanej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji oraz terminie w potwierdzeniu rezerwacji wskazanym. Potwierdzenie dokonania rezerwacji następuje na zasadach podanych w Regulaminie.
 4. Wynajem Apartamentów przez Operatora ma charakter wyłącznie krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów, a pobyt Klienta w Apartamencie ma charakter jedynie przejściowy tj. wypoczynkowy lub turystyczny i w takim celu zawierana jest umowa najmu, w związku  z czym do stosunku tego nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Operator nie oferuje Apartamentów celem korzystania z nich w celach zaspokajania stałych potrzeb mieszkaniowym Klientów.
 5. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo, wynikające z ustawy  z dnia 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w związku z brzmieniem art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 6. W dalszej części Regulaminu wskazane zostały numery telefonów oraz adresy e-mail, pod jakimi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Operatorem. Operator będzie porozumiewał się z Klientem przede wszystkim w formie wiadomości przesyłanych na skrzynkę e-mail podaną przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.
 7. Definicje:
 1. Operator – Nadmorskie Centrum Nieruchomości Komercyjnych Tomasz Stefański, w skrócie NCNK ul. Gdańska 25, 82-103 Stegna, NIP: 5832895547, REGON: 221019681, rezerwacje@ncnk.pl , tel. 530 330 970, zawierający z Klientem umowę o najem krótkoterminowy Apartamentu oferowanego do wynajmu przez Nadmorskie Centrum Nieruchomości Komercyjnych.  
 2. Klient lub Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna/podmiot niebędący osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca stroną umowy o najem krótkoterminowy Apartamentu oferowanego do wynajmu przez Nadmorskie Centrum Nieruchomości Komercyjnych.
 3. Apartament – umeblowany lokal mieszkalny  / niemieszkalny zlokalizowany w budynku wielorodzinnym będący przedmiotem oferty Nadmorskiego Centrum Nieruchomości Komercyjnych, który został wynajęty przez Klienta od Operatora w celach zgodnych z przeznaczeniem najętego lokalu.
II. Najem krótkoterminowy – zakres umowy
 1. Umowa dotyczy wyłącznie krótkoterminowego najmu Apartamentu w celach wypoczynkowych lub turystycznych oraz, jeśli wynika to z oferty danego Apartamentu, miejsca postojowego naziemnego lub w hali garażowej zlokalizowanego przy budynku lub pod budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się najmowany Apartament.
 2. Apartament wynajmowany jest na doby.
 3. Ilość dób (okres najmu) na jaki najmowany jest przez Klienta Apartament wynika ze złożonej przez klienta i potwierdzonej przez Operatora rezerwacji. Doba Noclegowa w wynajętym Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w pierwszym dniu wskazanym w rezerwacji jako dzień rozpoczęcia pobytu, a kończy się o godzinie 10:00 w ostatnim dniu pobytu wskazanym w rezerwacji.
 4. Wynajmowane Apartamenty znajdują się w budynkach wielorodzinnych, których części wspólne zarządzane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe lub Spółdzielnie lub Zarządców, wobec czego elementy części wspólnych budynku, w którym znajduje się najmowany Apartament – infrastruktura tego budynku – nie stanowią oferty i przedmiotu umowy najmu.
 5. W opłatę za najem Apartamentu wliczone są opłaty za media (centralne ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja) przy założeniu normalnego/standardowego ich zużycia przez Klienta. Ceny za wynajem Apartamentów oferowanych przez Operatora  oraz za usługi dodatkowe związane z wynajęciem Apartamentu wyrażone są w polskich złotych i stanowią cenę brutto. Za usługi nie objęte Ceną Klient zobowiązany jest uiścić dodatkowe opłaty.
 6. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym / niemieszkalnym zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym i nie stanowi obiektu hotelarskiego.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia wniesionego przez Klienta lub osoby z nim przebywające w Apartamencie do Apartamentu. Operator nie ponosi odpowiedzialności  za utratę lub uszkodzenie mienia w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego m.in. na terenach placów zabaw, terenach zielonych, wiatach rowerowych, parkingach.
 8. Miejsca postojowe naziemne lub w hali garażowej mogące być przedmiotem umowy najmu znajdują się na parkingach NIESTRZEŻONYCH. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia np. pojazdów pozostawionego przez Klienta, na takich miejscach postojowych naziemnych lub w hali garażowej.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą powodować jakiekolwiek niedogodności w korzystaniu z Apartamentu tj. m.in. za hałasy, odgłosy, zapachy dochodzące z zewnątrz budynku, w którym znajduje się Apartament, za hałasy, odgłosy, zapachy dochodzące z innych lokali znajdujących się w budynku, w którym zlokalizowany jest Apartament, prowadzenie w pobliżu budynku lub w budynku, w którym znajduje się apartament prac budowlanych lub remontowych, odgłosy, hałasy, zapachy dochodzące z ulic znajdujących się w pobliżu budynku, w którym znajduje się Apartament, odgłosy, hałasy i zapachy dochodzące z innych budynków lub lokali zlokalizowanych w pobliżu budynku, w którym znajduje się Apartament, działania i zachowania sąsiadów.
 10. Z Apartamentu mogą korzystać wyłącznie osoby w ilości wskazanej przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu jest większa niż wskazana w rezerwacji Apartamentu Operator ma prawo nie wydać kluczy do Apartamentu.
 11. Zabronione jest oddawanie apartamentu przez Klienta w podnajem innym podmiotom, w tym przekazywania innym podmiotom Apartamentu do korzystania na podstawie jakiejkolwiek innej umowy.
 12. Klient zobowiązany jest do dbałości o Apartament oraz jego wyposażenie, a po zakończeniu umowy najmu, zwrot Apartamentu oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim Apartament został Klientowi wydany. Klient nie odpowiada za zużycie Apartamentu będące następstwem normalnego jego użytkowania.
 13. Operatorowi lub osobom upoważnionym przez Operatora przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia jakichkolwiek awarii występujących w Apartamencie lub jego instalacjach lub w razie uzyskania wiedzy, że Apartament jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy Klienta nie będzie w danym czasie w Apartamencie zostanie on niezwłocznie powiadomiony przez Operatora o konieczności wstępu przez Operatora lub osobę przez niego upoważnioną do Apartamentu, celu w jakim wstęp ten się odbywa oraz czasie w jakim wstęp został dokonany. W miarę możliwości Operator musi zapewnić Klientowi możliwość obecności w trakcie takiego wstępu do Apartamentu, chyba że wstęp, ze względu na szczególną sytuację będzie wymagał natychmiastowej reakcji Operatora lub osoby przez niego upoważnionej m.in. poważna awaria instalacji w Apartamencie, pożar w Apartamencie, zalanie Apartamentu lub lokali sąsiadujących z Apartamentem.
III. Rezerwacja
 1. Rezerwacji Apartamentu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl  W celu rezerwacji Apartamentu należy wpisać w wyszukiwarkę, znajdującą się pod wskazanymi adresami internetowymi, termin na jaki wynajęty ma być apartament oraz konkretny Apartament. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, w tym podaniu danych osobowych i kontaktowych, Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji. Należy uważnie zapoznać się z warunkami rezerwacji podczas jej dokonywania – w szczególności w zakresie sposobu płatności. Jeśli wybrana zostanie płatność przelewem na rachunek bankowy Operatora, należy dokonać przelewu
  w wyznaczonym przez system lub wiadomość terminie.
 2. Rezerwacji można dokonać również poprzez kontakt  telefoniczny z Biurem Obsługi Rezerwacji Operatora (tel. 530 330 970, 530 330 965 lub e-mailowo rezerwacje@ncnk.pl, rezerwacje@wakacyjnekaty.pl. Po wybraniu przez Klienta wspólnie z konsultantem Operatora Apartamentu oraz terminu pobytu, Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z jej szczegółowymi warunkami, w tym informacje o formach płatności zgodnie z wybraną ofertą.
 3. Rezerwacji można także dokonać poprzez pośrednika Operatora (booking.com, airbnb.pl, expedia.com). Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące wybranej oferty, jak również informacje o formach płatności według wybranej oferty.
 4. Operator wskazuje, że nie gwarantuje zarezerwowania terminu i konkretnego Apartamentu jeżeli rezerwacja dokonana zostanie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego polskich portali umożliwiających podgląd ogólnej oferty Operatora typu – nocowanie.pl, fajnewczasy.pl, e-turysta.pl, doginclusive.pl.  W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem tego typu portali należy oczekiwać na kontakt Operatora, celem określenia szczegółów (warunki pobytu, płatności, oferta). Rezerwacja terminu i Apartamentu odbywa się w takim przypadku jak w ust. 2 powyżej.
 5. Wybierając ofertę bezzwrotną podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl Klient zobowiązany jest podać numer karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji lub dokonać płatność poprzez BLIK/PRZELEW ONLINE. Operator pobierze 100% Ceny za pobyt wraz z wartością jednorazowej opłaty za sprzątanie (określonej w Regulaminie) w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji przez Klienta. W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji środki wpłacone Operatorowi w związku z rezerwacją nie podlegają zwrotowi ani w całości ani w części, co wiąże się z charakterem oferty bezzwrotnej.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, rezerwacji w ofercie bezzwrotnej można również dokonać poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Rezerwacji Operatora. Klient po podaniu danych niezbędnych do procesu rezerwacji (obiekt, apartament, termin pobytu, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) otrzymuje potwierdzenie złożenia rezerwacji oraz warunki rezerwacji z danymi do przelewu i zostaje zobowiązany do wpłaty 100% wartości rezerwacji wraz z pozostałymi opłatami, których nie obejmuje Cena za pobyt typu: jednorazowa opłata za sprzątanie, opłata za psa itp. na podany przez Operatora rachunek bankowy. Wpłata winna nastąpić w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania od Operatora potwierdzenia złożenia rezerwacji. W przypadku zmiany rezerwacji lub anulowania rezerwacji przez Klienta wpłacone środki nie podlegają zwrotowi (oferta bezzwrotna).
 7. Wybierając ofertę częściowo-zwrotną, podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub telefonicznie u Operatora wymagana jest przedpłata wysokości 30% wartości rezerwacji, zaś pozostała kwota winna być zapłacona na rzecz Operatora najpóźniej w terminie do 7  przed datą rozpoczęcia pobytu w Apartamencie zgodnie z rezerwacją. Klient może również podać numer karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji, z której Operator pobierze przedpłatę w wysokości 30% wartości rezerwacji w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i pozostałą do zapłaty kwotę rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem. Klient może dokonać płatności przedpłaty 30 % na podany przez Operatora rachunek bankowy w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i wpłacić pozostałą kwotę rezerwacji w przypadku braku odwołania przez Klienta rezerwacji w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Apartamencie zgodnie z rezerwacją. Zapłaty można dokonać poprzez płatność PAYNOW. W przypadku zmian lub anulowania rezerwacji wpłacone środki nie ulegają zwrotowi. Operator zastrzega możliwość zmian w postaci np. wydłużenia okresu wpłaty przedpłaty.
 8. Wybierając elastyczną ofertą z bezpłatną anulacją np. do 1 dnia lub 14 dnia przed datą rozpoczęcia pobytu w Apartamencie zgodnie z rezerwacją, podczas dokonywania rezerwacji przez stronę  www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub telefonicznie Klient ma prawo do bezpłatnej anulacji rezerwacji zgodnie z wybraną ofertą. Po tym terminie 100% wartości rezerwacji wraz z jednorazową opłatą za sprzątanie  zostanie pobrana z podanej karty lub Klient zostanie poproszony o dokonanie przelewu na rachunek bankowy, który otrzyma w warunkach rezerwacji. Klient zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 1 dnia lub 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Apartamencie zgodnie z rezerwacją. W przypadku zmian bądź anulowania rezerwacji  wpłacone środki nie ulegają zwrotowi.
 9. W każdym w przypadku opisanym w ustępach powyżej należy zgodnie z zasadami wyżej wskazanymi dokonać płatności (częściowej lub pełnej) za najem Apartamentu na rachunek bankowy Operatora. Płatność może nastąpić: przelewem tradycyjnym lub poprzez podanie danych karty kredytowej lub poprzez szybki e-przelewem / blik. Wysokość kwoty częściowej (zaliczkowanie pobytu) i szczegółowe warunki dotyczące wybranej oferty oraz numer rachunku bakowego, na który powinna zostać wpłacona kwota, zostaną podane podczas dalszego procesu rezerwacji – warunki rezerwacji.   
 10. Ostateczne potwierdzenie odnotowania wpłaty częściowej kwoty (przedpłaty) Klient otrzyma od Operatora pocztą elektroniczną (e-mail) potwierdzającą rezerwację Klienta. W dokumencie potwierdzającym rezerwacje (e-mail) znajduje się dokładny adres zarezerwowanego Apartamentu oraz dokładne miejsce odbioru kluczy
  do Apartamentu.
 11. Brak wpłaty określonej kwoty (przedpłata, zaliczka) w wyznaczonym terminie (liczy się termin obciążenia karty lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora, a nie realizacji przelewu) lub brak przedstawienia potwierdzenia dokonania wpłaty, spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Klient otrzyma na e-maila informację o anulowaniu rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji przez system z powodu niezaksięgowania wpłaty, wybrany apartament może nie być już dostępny. Przy nawiązaniu ponownego kontaktu z Operatorem może obowiązywać inna oferta niż przy poprzedniej rezerwacji. Niedotrzymanie terminu wpłaty kwot za najem/rezerwację Apartamentu jest jednoznaczne ze zrezygnowaniem z wybranej oferty i najmu Apartamentu.
 12. W przypadku wpłaty części środków np. przedpłaty 30 % lub 100 % Klient otrzyma paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient chce wystawienia Faktury VAT za dokonaną płatność powinien o tym poinformować Operatora przed otrzymaniem przez Operatora płatności za najem Apartamentu.
 13. Najpóźniej w następnym dniu licząc od dnia rozpoczęcia pobytu, na rachunek bankowy Nadmorskiego Centrum Nieruchomości Komercyjnych musi wpłynąć pełna wartość należności za wynajem apartamentu lub rozliczenia 100 % kwoty pobytu.
 14. Aby otrzymać Fakturę VAT dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przesyłając je na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl, bądź wpisując informację w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty Operator wystawi stosowny dokument na wpłaconą kwotę. Po płatności pozostałej kwoty (np. oferta częściowo zwrotna) zostanie wystawiona kolejna faktura na pozostałą kwotę.  Fakturę Klient otrzyma w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty, na podany przez Klienta adres e-mail. Jeśli dane do faktury włącznie z numerem NIP nie zostaną zgłoszone Operatorowi bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji - w przypadku wpłaty przedpłaty lub części środków,  bądź całej należności w zależności od wybranej oferty, zostanie wystawiony paragon, który będzie można odebrać na miejscu w dniu zameldowania. Jeżeli na etapie rezerwacji Gość nie podał danych do faktury, a przedpłata została wpłacona, Gość otrzyma paragon w dniu zameldowania, nie mniej jednak może domagać się wystawienia Faktury VAT na pozostałą część kwoty pobytu, którą uiszcza w dniu zameldowania. Wówczas należy przy zameldowaniu podać dane do faktury oraz adres e-mailowy, na który dokument będzie miał zostać wysłany.
 15. Klient zobowiązany jest ponadto do uiszczenia:
 1. Jednorazowej  opłaty za sprzątanie  w wysokości od 140 zł do 250 zł brutto ( pobyt w 1 Lokalu w zależności od wyboru oferty), która zawiera zaopatrzenie lokalu mieszkalnego/apartamentu w pościel i ręczniki do korzystania oraz podstawowe i niezbędne środki chemiczne w ilości początkowej „na start” (proszek do prania, kapsułki do zmywarki, chemia kuchenna i toaletowa) i sanitarne (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, ściereczki, zmywak, worki na śmieci).  Do czasu trwania pandemii COVID-19 – żel/płyn antybakteryjny jest na wyposażeniu.
 2. Opłaty miejscowej według obowiązującej stawki w Gminie Stegna lub w Gminie Sztutowo. Opłata wynosi 1,5 zł/doba/osoba w momencie sporządzenia niniejszego regulaminu i może ulec zmianie (przez cały rok, opłata niezależna od wieku osoby).  Opłata pobierana jedynie GOTÓWKĄ przy zameldowaniu nie później jednak niż do końca trwania pobytu w Apartamencie. Na kwotę pobranej opłaty miejscowej Klient otrzymuje pokwitowanie (nie ma możliwości wystawienia FV lub paragonu). Operator ma zawartą umowę in-kaso na pobór opłaty miejscowej z odpowiednimi miejscowo Urzędami Gminy.
 1. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wypożyczenia odpłatnie: łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia, wanienki, nocnika, żelazka z deską do prasowania. Konieczne jest poinformowanie o tym podczas składania rezerwacji z uwagi na ograniczoną ilość tych przedmiotów. Szczegółowy cennik i zasady wypożyczenia elementów dodatkowych znajduje się w Biurze Obsługi Rezerwacji.  
 2. Opłata za pobyt zwierząt wynosi dodatkowo 40 zł za dobę za jedno zwierzę. Możliwość przyjazdu
  ze zwierzęciem należy ustalać w momencie rezerwacji. Liczba lokali umożliwiająca pobyt ze zwierzętami jest ograniczona, nie we wszystkich Apartamentach oferowanych przez Operatora mogą przebywać zwierzęta.
IV. Obowiązki Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient w szczególności zobowiązany jest do:
 1. w trakcie wynajmu dbania o najęty Apartament oraz jego wyposażenie, a także zachowania Apartamentu oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku w do stanu w jakim Apartament wraz z wyposażeniem został Klientowi wydany.
 2. po zakończeniu stosunku najmu wydania Operatorowi Apartamentu oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim wydano Apartament i jego wyposażenie Klientowi.
 3. korzystania z wynajętego Apartamentu i jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem na jaki Apartament został Klientowi wynajęty oraz zgodnie z przeznaczeniem wyposażenia Apartamentu.
 4. stosowania się do regulaminów porządkowych uchwalonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz przepisów pożarowych obowiązujących w  budynku, w którym znajduje się Apartament. Regulaminy oraz przepisy udostępniane są w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców  danego budynku np. tablice ogłoszeń, gabloty znajdujące się w budynku.
 5. podczas trwania stosunku najmu Apartamentu korzystania z niego w sposób nie zakłócających spokoju mieszkańców budynku, w którym znajduje się Apartament oraz stosowania się do zasad tzw. dobrego sąsiedztwa.
 6. powstrzymania się od kopiowania kluczy do wynajętego Apartamentu oraz pilotów do bram przekazanych razem z kluczami do Apartamentu.
 7. niezwłocznego zgłaszania Operatorowi wszelkich niezgodności Apartamentu lub jego wyposażenia z ofertą Operatora, wszelkich awarii wyposażenia najętego Apartamentu, uszkodzeń w Apartamencie lub jego wyposażeniu, wszelkich awarii instalacji w Apartamencie.
 8. niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zdarzeniach dotyczących Apartamentu lub jego wyposażenia mogących narazić Operatora na szkodę.
 9. w przypadku gdy w budynku, w którym znajduje się Apartament obowiązują zasady sortowania odpadów, stosowania się do zasad obowiązujących przy sortowaniu takich odpadów.
 10. przestrzegania ciszy nocnej ustalonej w budynku, w którym znajduje się Apartament.
 11. zabezpieczenie najętego Apartamentu przed jego każdorazowym opuszczeniem przez Klienta i pozostawienie go bez nadzoru Klienta m.in. poprzez zamknięcie okien, zamknięcie drzwi wejściowych do Apartamentu na klucz, zakręcenie wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych z gniazdka, włączenie innych zabezpieczeń Apartamentu, jeżeli Apartament takie zabezpieczenia posiada.
 12. w przypadku wynajęcia razem z Apartamentem miejsca postojowego naziemnego lub w hali garażowej korzystania tylko z miejsca wskazanego przez Operatora Klientowi.
 13. nie wprowadzanie do Apartamentu zwierząt, chyba że możliwość taka wynika z ustaleń poczynionych z operatorem.
 14. Stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w Apartamencie.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w Apartamencie poczynione przez niego lub osoby z nim przebywające w Apartamencie, a także szkody poczynione przez Klienta lub osoby przebywające z nim w Apartamencie w stosunku do wyposażenia Apartamentu. W takim samym zakresie Klient odpowiada za braki w wyposażeniu Apartamentu, które powstały na skutek działań Klienta lub osób z nim przebywających w Apartamencie.
 2. Osoby małoletnie mogą przebywać w Apartamencie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 3. Naruszenie Regulaminu przez osoby przebywające z Klientem w Apartamencie obciążają Klienta.
 4. Liczba osób, która może zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do liczby podanej w ofercie Apartamentu zamieszczonej na witrynach internetowych www.apartamentymierzeja.pl lub www.ncnk.pl lub www.stegnaforest.pl lub www.wakacyjnekaty.pl . Jeśli przy zameldowaniu okaże się, że liczba Gości planująca zameldować się w apartamencie jest większa niż stanowi oferta, Operator może odmówić wydania kluczy do Apartamentu lub zmiany oferty, uwzględniającej większą liczbę osób mających przebywać w Apartamencie.
 5. Zastrzeżenia co do czystości / braków w wyposażeniu Apartamentu/ lub usterek w Apartamencie należy zgłosić do końca dnia, w którym nastąpiło zameldowanie przez Klienta w Apartamencie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres rezerwacje@ncnk.pl. Zgłoszenie dokonane po tym terminie może skutkować obciążeniem Klienta odpowiedzialnością za powstanie usterki lub za brak w wyposażeniu Apartamentu.
 6. Klient zobowiązany jest do poinformowania Operatora o wszelkich szkodach, które Klient lub osoby z nim przebywające poczynił/y w Apartamencie lub jego wyposażeniu. Informacja powinna być przekazana Operatorowi niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowanym zakończeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego/apartamentu chyba, że szkoda powstała w ostatnim dniu trwania umowy najmu, wtedy informacja powinna być przekazana w tym ostatnim dniu przed zdaniem lokalu mieszkalnego/apartamentu Operatorowi. Informacje można przekazać na adres e-mail Operatora, telefonicznie lub osobiście.
 7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanego kompletu kluczy do lokalu mieszkalnego/apartamentu oraz pilota do bramy wjazdowej z należytą starannością oraz zabezpieczyć te rzeczy przed przypadkową utratą lub dostępem osób trzecich. W przypadku utraty przez Klienta kluczy lub pilota do bramy, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz operatora ryczałtowej kwoty 400 zł.
   
V. Siła Wyższa
 1. Operator nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z krótkoterminowej umowy najmu Apartamentu, niniejszego Regulaminu lub rezerwacji, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z tej umowy, niniejszego Regulaminu lub rezerwacji spowodowane jest działaniem siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą rozumiane są zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Operatora, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Operatora jego obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie i choroby, ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanów wyjątkowych, ograniczenia wprowadzone przez Państwo w przedmiocie stałego lub czasowego wyłączenia lub ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadzi Operator.

VI. Rodzaje płatności

 1. Płatność za najem dokonywana może być:
 1. gotówką z Biurze Obsługi Klienta ul. Gdańska 25 Stegna, bezpośrednio w Obiekcie Cztery Kąty ul. Rybacka 127, jeżeli najem dotyczy tego obiektu, Morskie Kąty Zalewowa 14, jeżeli najem dotyczy tego obiektu, Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E, jeżeli najem dotyczy tego obiektu
 2. płatność kartą płatniczą lub blikiem,
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Operatora – Bank Spółdzielczy w Stegnie  IBAN / PL 50 8308 0001 0004 3052 2000 0020 , SWIFT CODE: GBWCPLPP
 1. Operator zastrzega sobie prawo odmowy / odwołania rezerwacji w przypadku braku miejsc w Apartamentach, technicznej przerwy w użytkowaniu Apartamentów oraz w przypadku zaistnienia innych, niezależnych od Operatora przyczyn niewymienionych w Regulaminie. Wówczas wartość wpłaconych środków (przedpłata) – jeżeli została wpłacona –  zostaje zwrócona Klientowi w całości.

VII. Zmiany w rezerwacji oraz zasady anulowania rezerwacji

 1. Wpłacona za najem/rezerwację cena nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji – w opcji Bezzwrotnej, a w ofercie Częściowo - Zwrotnej oraz w Ofercie Elastycznej, po upływie okresu przewidzianego na bezpłatną rezygnację z rezerwacji.
 2. Możliwość przedłużenia najmu Apartamentu podczas trwania pobytu należy indywidualnie ustalić z Operatorem pod numerem 530-330-970, 530-330-965, a następnie,  gdy ustalono z Operatorem, że istnieje możliwość przedłużenia najmu, niezwłocznie rozliczyć przedłużenie z Operatorem stosownie do ustaleń z Operatorem. Planowany zamiar przedłużenia najmu Apartamentu należy zgłosić, nie później niż do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym koniec pobytu w Apartamencie. Operator ma prawo odmowy przedłużenia najmu Apartamentu, bez podawania przyczyn.
 3. Przedłużenie godziny opuszczenia Apartamentu powyżej godziny 12:00 w dniu wyjazdu jest obciążone dodatkową opłatą w wysokości do 75 % ceny ostatniej doby (w zależności od okresu pobytu i sezonu wynajmu).  Dokładne koszty określa Operator.
 4. Przedłużenie godziny wymeldowania  do godziny 12.00 w dniu wyjazdu powoduje obciążenie Klienta kwotą 50 zł, w takim wypadki klucze oraz piloty do bram (jeżeli były przekazane) należy przekazać Operatorowi maksymalnie do godziny 12.00 w ostatnim dniu pobytu w Apartamencie, w Biurze Obsługi Rezerwacji w Stegnie.

VIII. Recepcja, Biuro Obsługi Klienta

 1. Biuro Obsługi Rezerwacji/ Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 25. Biuro czynne jest w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 18:00 oraz soboty i niedziele od godziny 9:00 do godziny 15:00.
 2. Godziny pracy Biuro Obsługi Rezerwacji/ Biuro Obsługi Klienta mogą ulec zmianie dlatego Klient zobowiązany jest do ustalenia z Operatorem w jakich godzinach w danym dniu Biuro będzie czynne.

IX. Rzeczy pozostawione przez Klienta w Apartamencie

 1. Po zakończeniu umowy najmu Apartamentu, w przypadku pozostawienia przez Klienta w Apartamencie jakichkolwiek ruchomości, będą one przechowywane przez Operatora na ryzyko i koszt Klienta przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia najmu Apartamentu, po tym okresie zostaną zutylizowane przez Operatora. W miarę możliwości Operator poinformuje Klienta o pozostawieniu przez niego tych ruchomości w Apartamencie.
 2. Klient, aż do momentu zutylizowania przez Operatora wskazanych wyżej ruchomości może je odebrać po wcześniejszym ustaleniu z Operatorem miejsca i czasu ich odbioru.
 3. Klient może zwrócić się do Operatora o odesłanie Klientowi pozostawionych w Apartamencie ruchomości na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku należy skontaktować się z Operatorem przed upływem 3 miesięcznego terminu wskazanego jako okres przechowywania pozostawionych ruchomości z prośbą o odesłanie ruchomości. Klient zobowiązany jest do zamówienia własnym staraniem i na własny koszt kuriera i ustalenia z Operatorem miejsca i terminu odbioru przez kuriera paczki zawierającej ruchomości Klienta. Przedmiotowe uprawnienie może być zrealizowane tylko wtedy gdy Operator znajduje się w posiadaniu pozostawionych przez klienta ruchomości.

X. Internet, miejsca postojowe, hale garażowe, wyłączenia odpowiedzialności

 1. Operator nie odpowiada za utratę danych oraz wyciek informacji osobistych (haseł, loginów) na wskutek nieprawidłowego używania sieci internetowej i urządzeń elektronicznych w Apartamentach. Operator nie odpowiada za warunki techniczne sieci internetowej, w szczególności jakość łącza internetowego, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych, jak również za przerwy w dostawie internetu spowodowane działaniami dostawcy internetu, Klienta lub osób trzecich, nie działających na polecenie Operatora.
 2. W przypadku, gdy z oferty Apartamentu  wynika, iż wraz z najmem Apartamentu Klient otrzymuje możliwość korzystania z oznaczonego miejsca postojowego naziemnego lub w hali garażowej Klient uzyskuje możliwość, w ramach zawartej umowy najmu, korzystania przez okres obowiązywania umowy najmu z konkretnego miejsca postojowego naziemnego lub miejsca w hali garażowej wskazanego przez Operatora (UWAGA: w niektórych lokalizacjach zewnętrzne miejsca parkingowe nie są przyporządkowane do konkretnego lokalu). W przypadku utrudnionego korzystania z miejsca postojowego spowodowanego działaniem Osób trzecich należy skontaktować się z Operatorem.
 3. Opłata za najem miejsca parkingowego/postojowego wliczona jest w koszt najmu określonego Apartamentu zgodnie z warunkami rezerwacji. W celu korzystania z takiego miejsca parkingowego/postojowego Klient otrzymuje  pilot obsługujący wjazdową bramę na teren obiektu, w którym znajduje się Apartament oraz pilota do bramy garażowej w hali podziemnej, jeśli miejsce w hali garażowej jest przedmiotem Oferty i zostało Klientowi przydzielone przez Operatora.
 4. Parkingi, na których znajdują się miejsca postojowe/miejsca postojowe w hali garażowej są NIESTRZEŻONE, czynne przez całą dobę. Do danego Apartamentu przynależne jest tylko jedno, wskazane przez Operatora lub bez przynależności numeracyjnej (w zależności od specyfiki danego parkingu), miejsce postojowe naziemne lub w podziemnej hali garażowej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na miejscach postojowych, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe pozostawionych na takich miejscach postojowych, co dotyczy również pojazdów innych niż mechaniczne takich jak m.in. rower, hulajnoga itp.
 6. Operator nie odpowiada za przerwy w dostawie do Apartamentu mediów (woda, gaz, prąd, ogrzewanie, internetu dla Apartamentu) jeżeli wynikają one z przyczyn niezależnych od Operatora m.in awarii instalacji zewnętrznych, za pomocą których dostarczane są media do Apartamentu, awarii u dostawcy mediów, awarii dotyczącej instalacji budynku znajdujących się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się Apartament, warunków pogodowych wpływających negatywnie na instalację m.in. brak sygnału telewizyjnego w związku z warunkami pogodowymi. W przypadku wystąpienia przerw w dostawie mediów do Apartamentu, Klient winien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora, który w miarę swoich możliwości zgłosi wystąpienie awarii do odpowiednich podmiotów lub dostawców mediów oraz w przypadku posiadania takich informacji poinformuje Klienta i przyczynach awarii i czasie jej usunięcia.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na sprawność wind znajdujących się w budynkach, w których zlokalizowany jest najęty Apartament. W przypadku stwierdzenia przez Klienta braku sprawności windy w budynku, w którym znajduje się Apartament, Klient może zawiadomić o tym Operatora, który w miarę swoich możliwości zgłosi wystąpienie awarii do odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych za sprawność takich wind oraz w przypadku posiadania takich informacji poinformuje Klienta i przyczynach awarii i czasie jej usunięcia.

XI. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Najpóźniej na 1 dzień przed przyjazdem do Apartamentu Klient powinien skontaktować się z Operatorem celem ustalenia szczegółów zakwaterowania.
 2. Odbiór i zwrot kluczy oraz innych urządzeń dostępowych takich jak np. piloty do bram, a także dokonywanie innych formalności związanych z zakwaterowaniem i wykwaterowaniem odbywa się w następujących miejscach:
 1. Dla lokalizacji – Bursztynowe Osiedle Jantar, Baltic Park Stegna, Marina Kąty Rybackie, Willa Turkusowa Kąty Rybackie, Leśny Zaułek Sztutowo, Mierzeja Park Sztutowo, Stegna Forest  – Biurze Obsługi Rezerwacji Operatora, ul. Gdańska 25 w Stegnie. Po godzinach pracy Biura Rezerwacji klucze mogą być przekazane do odbioru za pośrednictwem Sejfu lub Depozytora kluczy.
 2. Dla lokalizacji – Cztery Kąty ul. Rybacka 127 w Kątach Rybackich (numer do osoby odpowiedzialnej ze strony Operatora z którym należy się kontaktować w przedmiocie zakwaterowania i wykwaterowania oraz końcowego rozliczenia pobytu: 533 330 235);
 3. Dla lokalizacji - Morskie Kąty ul. Zalewowa 14, w Kątach Rybackich (numer do osoby odpowiedzialnej ze strony Operatora z którym należy się kontaktować w przedmiocie zakwaterowania i wykwaterowania oraz końcowego rozliczenia pobytu: 504 911 215);

- dla lokalizacji wskazanej w pkt b i c formalności związane z wyborem oferty, zadatkowaniem pobytu i ustaleniem sposobu płatności dokonywane są przez Biuro Obsługi Rezerwacji Operatora, ul. Gdańska 25 w Stegnie.

 1. Operator dopuszcza możliwość przekazania kluczy do Apartamentu w innym uzgodnionym z Klientem miejscu np. NCNK Cztery Kąty ul. Rybacka 127, Ochrona na budynku - w którym znajduje się Apartament, Sejf przy Biurze Obsługi Rezerwacji Operatora w Stegnie ul. Gdańska 25 lub w innym miejscu ustalonym przez Operatora z Klientem.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Operatora najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie przyjazdu/odbioru kluczy. Operator obiektu może w dowolnej chwili nawiązać próbę kontaktu z Klientem celem ustalania planowanej godziny przyjazdu.
 3. WAŻNE: Odbiór kluczy możliwy jest od godziny 12:00, zaś zakwaterowanie w Apartamencie możliwe jest od godziny 16:00 w dniu przyjazdu (rozpoczęcie doby noclegowej). Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem oraz wyrażeniem zgody przez Operatora na wcześniejsze zakwaterowanie. Wykwaterowanie możliwe jest od godziny 8:00 do godziny 10:00 (10:00 koniec doby noclegowej).
 4. W przypadku późnego przyjazdu poza godzinami pracy Operatora klucze przekazywane są poprzez sejf/depozytor zlokalizowany w Stegnie przy ul. Gdańskiej 25 przy Biurze Obsługi Rezerwacji Operatora. Formę przekazania kluczy należy ustalić bezpośrednio z Operatorem pod numerem 530-330-970, 530-330-965. Komplet kluczy do lokalu przy którym znajduje się zawieszka z oznaczeniem numeru lokalu, pilot do bramy oraz numerem stanowiska parkingowego pobierany będzie zgodnie z indywidualną instrukcją, którą Klient otrzyma w dniu przyjazdu od Operatora.
 5. W sytuacji jeśli przyjazd odbywa się poza godzinami pracy Operatora lub w trybie zakwaterowania bezkontaktowego, Klient zobowiązany jest do uregulowania całej ceny za najem apartamentu przed przyjazdem. Potwierdzenie wpłaty kwoty powinno zostać przekazane Operatorowi w momencie dokonania płatności najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia po przyjeździe Klienta do Apartamentu, na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl bądź w formie MMS na numer Kontaktowy Biura Obsługi Rezerwacji tel. 530-330-970, 530 330 965.
 6. Operator ma prawo pobrać od Klienta kaucję zwrotną w wysokości do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń w Apartamencie i jego wyposażeniu. Operator może nie pobierać kaucji w uzasadnionych przypadkach. Operator ma prawo preautoryzacji karty płatniczej / kredytowej na powyżej wskazaną kwotę w sytuacji jeśli Klient poda dane karty na etapie procesu rezerwacji. W przypadku zdania Apartamentu bez uwag następuje anulowanie preautoryzacji lub następuje przelew zwrotny ze strony Operatora w ciągu 7 dni od daty wykwaterowania.

XII. Wyposażenie Apartamentów

 1. Szczegółowe wyposażenie Apartamentu znajduje się w wynajmowanym Apartamencie w formie karty opisowej – inwentaryzacja tabelaryczna.

XIII. Zasady porządkowe

 1. Na klatkach schodowych budynków, w których znajdują się apartamenty oraz w Apartamentach w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że w Apartamencie palony był tytoń Operator ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) celem ozonowania lokalu, prania ekstrakcyjnego tapicerek meblowych oraz zasłon/firan. W przypadku gdy szkoda spowodowana paleniem tytoniu w Apartamencie przewyższa kwotę kary umownej Operator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego karę umowną.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Operatora wprowadzenia do Apartamentu przez Klienta lub osobę z niż przebywającą w Apartamencie zwierzęcia, bez uprzedniego uzgodnienia tego z Operatorem, Operator ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). W przypadku gdy szkoda spowodowana wprowadzenie zwierzęcia do Apartamentu przewyższa kwotę kary umownej Operator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego karę umowną.
 3. W przypadku powstania w Apartamencie lub jego wyposażeniu szkód, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub osoba, trzecia za którą Klient ponosi odpowiedzialność, Operator ma prawo do żądania od Klienta pokrycia całej wartości stwierdzonych szkód obciążając kartę kredytową/płatniczą/debetową Klienta lub żądać naprawienia szkód poprzez zapłatę wartości szkód przez Klienta.
 4. Za małoletnich przebywających w Apartamencie ponoszą rodzice. Apartamenty wynajmowane przez Operatora nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
 5. Zabrania się używania na balkonach, ciągach pieszo-jednych i miejscach parkingowych: grilli, opiekaczy, wędzarni czy innych urządzeń, których eksploatacja jest związana z emisją dymu. Tak samo zakazuje się używania tych urządzeń w częściach wspólnych budynku i na nieruchomości wspólnej, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 6. Zabrania się rozpalania przez klientów grilli i ognisk na terenie Obiektu, w szczególności na balkonach lub tarasach.

XIV. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem strony Internetowej Operatora: https://apartamentymierzeja.pl/polityka-prywatnosci.
Z informacją o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych można zapoznać się również na innych witrynach: www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl

Najemca / Klient poinformowany został przed zbieraniem jego danych osobowych o zasadach i celach przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Tomasz Stefański prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Nadmorskie Centrum Nieruchomości Komercyjnych Tomasz Stefański z siedzibą w Stegnie (82-103) przy ul. Gdańskiej 25, NIP: 583 289 55 47, adres e- mail: info@ncnk.pl, numer telefonu 55 261 02 00. Informacja o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej umowy/regulaminu i została przekazana Najemcy do zapoznania się w formie do wglądu w postaci przystosowanego linku (adres powyżej) lub w formie autorespondera.

XV. Reklamacje

 1. Każdy Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Apartamentu, rezerwacji, umowy najmu lub usług świadczonych na rzecz Klienta przez Operatora.
 2. Reklamacji można dokonać poprzez przesłanie treści reklamacji na adres poczty elektronicznej Operatora: rezerwacje@ncnk.pl lub na adres siedziby Operatora wskazany na początku niniejszego Regulaminu.
 3. Mając na uwadze usprawnienie przebiegu rozpatrywania przez Operatora reklamacji, reklamacja winna zawierać imię i nazwisko klienta, dokładny okres pobytu, numer rezerwacji, dane do kontaktu z Klientem np. adres e-mail, a także dokładny o szczegółowy opis reklamowanej wady/niezgodności oraz określenie żądania Klienta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie do 30 dni od złożenia przez Klienta reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz stanowisku Operatora w przedmiocie reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Operatora na podany adres e-mail lub w innej formie, jeżeli Klient tego zażąda.
 5. Operator wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Operatora, Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zwracając się do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, www.ihgd.pl, e-mail: sekretariat@ihgd.pl . Procedury dotyczące sporów konsumenckich znajdują się na witrynie internetowej wskazanej Inspekcji Handlowej w zakładce „Spory Konsumencie”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest nieodpłatna. Klient będący konsumentem może złożyć odpowiednią skargę za pomocą platformy ODR – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XVI. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Operatorem, a Klientem jest Prawo Polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nadmorskiego Centrum Nieruchomości Komercyjnych Tomasz Stefański, ul. Gdańska 25, 82-103 Stegna.

 
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl
przewodnik po okolicy